خودپرداز غیرنقد

خودپرداز غیرنقد

خودپرداز غیرنقد

نسل جدید خودپردازهای غیر نقدی

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با مطالعه دقیق بازار دستگاه‌های خود‌پرداز اقدام به شناسایی فرصتی طلایی در بازار نمود، بخش عمده استفاده کاربران از دستگاههای ATM برای عملیات غیر نقدی این دستگاه‌ها می‌باشد و نسل جدید دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی بانک آینده با هدف پوشش‌دهی این خدمات و نیز خدمات گسترده جدیدی که دستگاه‌های ATM قادر به ارایه آن نمی‌باشند طراحی گردیده است.

از جمله ویژگیهای خاص این دستگاه ها امکان ارائه تعریف و ارائه سرویس های جدید نظیر شارژ کارت های شهروندی ، ترافیک ، کیف های الکترونیکی پول و نیز شارژ مجتمع های مسکونی و نظایر آن میباشد .
بر اساس تعريف اين دستگاه بعنوان يك پلتفرم، تعريف خدمات جديد در برنامه آينده اين شركت براي اين پلتفرم ميباشد

 

سپاس